Over de club

Gymnastiekvereniging Sparta is opgericht in 1887. Wij zijn daarmee de oudste sportvereniging van Venlo!

De oefenstof in de turnlessen is aangepast aan de leeftijd en het niveau. De recreatieve groepen turnen één keer in de week. De gevorderden komen in de selectiegroep en trainen meerdere uren per week. Hierbij komen alle toestellen en bewegingsvormen aan bod. Van de lange mat, balk, brug tot springen. Meedoen kan altijd bij een van de recreatieve groepen. Alle lessen staan onder deskundige begeleiding van bevoegde train(st)ers.

Lees meer

Lidmaatschapsvoorwaarden

Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft. Vul op de eerste pagina de GEGEVENS REKENINGHOUDER in en plaats uw HANDTEKENING.

Als men het niet eens is met een afschrijving heeft u acht weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Bij afmelding als lid stopt de incasso automatisch.

 

De verschuldigde contributie wordt automatisch begin september en februari van uw rekening afgeschreven. De eerste keer zal het bedrag worden aangepast aan de resterende periode en worden verhoogd met het inschrijfgeld.

 

Afmelden als lid dient te gebeuren via de mail: info@spartavenlo.nl of via de website vóór het begin van de periode. Dus voor 1 september of voor 1 februari.

 

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie van het contributiegeld verleend.

 

  

 

Gymnastiekvereniging SPARTA Venlo

Contributie voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld volgens onderstaand schema. De contributie bedragen zijn gebaseerd op 40 lesuren per jaar en gelden per periode.

 

Contributie-onderdeel                                     Junioren                                                    Senioren


Turnen                                                           € 63,00(per periode)                            € 75,00(per periode)

Extra uren per lid                                             € 31,50(per periode)                            € 37,50(per periode)

Inschrijfgeld eenmalig                                       € 15,00(eenmalig)                                € 15,00 (eenmalig )

 

Selectieleden: voor de selectieleden geld een maximumtarief van 156,00 euro per periode. 

 

Periodes worden vooraf geïnd.

Periode 1 wordt begin september geïnd

Periode 2 wordt begin februari geïnd.

Privacybeleid

Sparta Venlo, gevestigd aan Groenstraat 28 5913 CC Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Arjen Ypma is de Functionaris Gegevensbescherming van Sparta Venlo Hij/zij is te bereiken via info@spartavenlo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparta Venlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spartavenlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sparta Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Sparta Venlo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sparta Venlo) tussen zit. Sparta Venlo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: AllUnited, Grote Clubactie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparta Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal een half jaar na uitschrijving.

Sparta Venlo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sparta Venlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparta Venlo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sparta Venlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sparta Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@spartavenlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sparta Venlo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Sparta Venlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sparta Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spartavenlo.nl

Vertrouwenspersoon

 

 

Mijn naam is Niels van Beek. Ik ben 27 jaar en woon in Venlo. Hier woon ik samen met mijn vriendin Vera en 
onze kater James. 

Tot mijn 26e heb ik gevoetbald tot een knieblessure helaas roet in het eten gooide. Nu trek ik er regelmatig 
op uit om op mijn motor tochtjes door de regio te maken. Daarnaast bezoek ik graag concerten en festivals.

 

In mijn werkzame leven ben ik maatschappelijk werker 
bij Vorkmeer in Panningen. Als maatschappelijk werker ondersteun ik mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

 

Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen de sportieve vereniging e waar jij of een ander onder lijdt.

 

Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost en je vindt het moeilijk om er met je ouders, trainer of coach over te praten, dan kun je het voorval met mij bespreken. Bij mij kun je altijd terecht, allereerst luister ik naar je verhaal 
en vervolgens kijken we samen naar een oplossing die bij jou past. Je kunt er zeker van zijn dat alles wat je zegt tussen ons blijft. 

 

Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-14928505. Bel of app me gerust mocht 
je iets met mij willen bespreken. Wil je een mailtje sturen? Dan kan dat aan 
nielsbeek93@gmail.com.